generalforsamling 2018

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Onsdag den 7. marts 2018, kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

Dagsorden og bilag findes her

 

 

Referat :

Beslutningsreferat for Rønbjerg Sejlklubs Generalforsamling d 07/03-2018

 

Formandens beretning findes her.

 

Ad. 1: Jens Christensen vælges til diagent.

Det konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.

Ad. 2: I forbindelse med formandens beretning, diskuteres mastekranens lovlighed. Bestyrelsen pålæggesat undersøge mastekranene lovlighed, samt at sørge for en lovliggørelse.

Ad. 2 og 3: Beretning, regnskab og budget godkendes.

Ad. 4: Casper Herlevsen Orienterer om Juniorafdelingens aktiviteter.

Ad. 5 a: Ole Jensen orienterer om Aktivitetsudvalgets aktiviteter

Ad. 5 b: Jens Christensen orienterer om aktiviteterne i sejlads og klubaftenregi.

Ad. 5 c: Per Hansen orienterer om aktiviteterne for Sejlads for voksne.

Ad 5 d og e: Karl Knudsen orienterer om materieludvalgets- og byggeudvalgets aktiviteter.

Ad 5 f: Lars Stoklund orienterer om strategiudvalgets aktivieteter.

Ad 6 a: Forslag om nyt navn, fremsat af Bo Pedersen, forkastes. Der tænkes videre i nyt navn.

Ad. 6 b: Det vedtages at klubben vil købe en L 23 sejlbåd. Denne skal bruges som skolebåd i henholdsvis Sejlerskole 1 og som en ny aktivitet i Sejlerskole 2 som er en aktivitet i forbindelse med onsdagssejladserne.

Ad. 6 c: Det besluttes at vi melder klubben ind i Danmarks Fritidssejler Union og forbliver som medlem af Dansk Sejlunion

Ad. 7: Kontingentet fastholdes på det samme niveau som sidste år.

Ad. 8: Til ny bestyrelse vælges: Peter Lanng, Vagn P. Spangsege og Karen Steffensen

Ad. 9: Peter Lanng bliver formand og Vagn bliver kasserer

Ad. 10: Til supleanter af bestyrelsen vælges: Ole Jensen og Jørn Kvist Nielsen

Ad. 11: Til revisorer vælges Per Hansen og Jan Høst Hansen, revisorsuppleant, Jørn Iversen

Ad. 12: Casper Herlevsen vælges som Ungdomsleder

Ad 14: Følgende udvalg blev nedsat:

Sejladsudvalg: Jens Christensen og Bent Lang Sørensen

Materieludvalg: Karl Knudsen og Kurt Jensen

Sejlerskoleudvalg: Per Hansen, Jens Christensen,Vagn Spangsege ogJens Mogensen.

Aktivitetsudvalg: Jens Mogensen og Ole Jensen

Byggeudvalg: Karl Knudsen, Lars Stoklund, Per Hansen, Jens Mogensenog Søren Knudsen Møller

Bådvedligeholdsudvalg: Bent Lang Sørensen, Jens Christensen og Vagn Spangsege.

Ad. 15: Under evt. fremlagde Olav Storm planer om en bådkran på havnen, samt andre tiltag i Ranum Efterskole regi.

 

Bemærk. Peter Lanng er pr. 28. marts udtrådt af bestyrelsen, og formandsposten overtaget af Ole Jensen.