Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling


Torsdag den 27. februar kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden følger vedtægternes §10 således:


Velkomst ved formanden.


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Afdelingernes beretning.
  a. Seniorafdeling
  b. Ungdomsafdeling
5. Udvalgenes beretning.
  a. Aktivitetsudvalget
  b. Kapsejlads udvalg
  c. Sejlerskole
  d. Materiale udvalg
6. Behandling af indkomne forslag
  a. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer jf. bilag 1.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  a. På valg er Lars Stoklund, som ønsker genvalg og Vagn Spangsenge, som ønsker genvalg.
9. Valg af formand
10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  a. 1. suppleant
  b. 2. suppleant
11. Valg af revisorer
  a. Revisor 1
  b. Revisor 2
  c. Revisorsuppleant
12. Valg af ungdomsleder
13. Nedsættelse af udvalg
  a. Aktivitetsudvalget
  b. Kapsejlads
  c. Sejlerskole
  d. Materialeudvalg
14.Eventuelt
  a. Datoer for søsætning
  b. Status på havnen
  c. Årets aktiviteter


BILAG :

Indkaldelse 

Regnskab

Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer.